Bazar Gastronomico
Salsera *Tsuji* 1800-37
Compotera *Tsuji* 1800-06
Fuente Oval Chica *Tsuji* 1800-11
Plato Cafe *Tsuji* 1800-15
Taza Cafe Sola *Tsuji* 1800-33
Plato Te-Desayuno *Tsuji* 1800-19
Taza Te Sola *Tsuji* 1800-32
Taza Desayuno Sola *Tsuji* 1800-40
Plato Postre 19 Cms. *Tsuji* 1800-14
Plato Hondo 20 Cms. *Tsuji* 1800-18
Plato Entrada 21 Cms. *Tsuji* 1800-35
Plato Playo 25 Cms. *Tsuji* 1800-20